Syarat Pengunaan

Loanstreet.com.my ("Loanstreet") disediakan oleh Finology Sdn Bhd ("Finology", "we", "us" atau "our").

Dengan mengakses, menyemak imbas atau menggunakan laman web ini, atau mana-mana halaman daripadanya, atau dengan menggunakan kemudahan atau perkhidmatan yang ditawarkan dalam atau melalui Laman Web melalui kaedah alternatif (termasuk, sebagai contoh, telefon, mel, e-mel atau faksimili), anda menerima dan bersetuju untuk terikat dengan Syarat Penggunaan ini.

Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini, anda tidak dibenarkan untuk mengakses atau menggunakan Laman Web dan anda akan berhenti mengakses atau sebaliknya menggunakan Laman Web.

Loanstreet ialah laman web bebas yang percuma untuk digunakan. Produk dan perkhidmatan yang disediakan di laman termasuk pengagregatan, ulasan, panduan, berita dan kemas kini produk dan perkhidmatan Perbankan dan Insurans, pembelian terus produk insurans, dan aplikasi produk Perbankan.

Kandungan di www.loanstreet.com.my disediakan "seadanya" untuk tujuan maklumat am sahaja. Ia tidak membentuk nasihat dan tidak juga mana-mana bahagian kandungan merupakan tawaran terbuka yang mampu membentuk asas kontrak.

Loanstreet berusaha untuk memastikan maklumat di laman web ini adalah tepat dan terkini. Walau bagaimanapun, Loanstreet tidak menjamin atau menjamin bahawa apa-apa yang ditulis di sini adalah 100% tepat, tepat pada masanya atau berkaitan dengan penyelesaian sebarang masalah yang mungkin dihadapi oleh pelawat. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Loanstreet menafikan mana-mana dan semua waranti, tersurat atau tersirat, termasuk yang mempunyai kualiti boleh niaga atau kesesuaian untuk tujuan tertentu, berkenaan dengan penerbitan kandungan ini.

Loanstreet kadangkala boleh memasukkan kenyataan, pendapat atau pandangan pihak ketiga. Walaupun Loanstreet kadang-kadang membuat rujukan kepada pembekal, produk atau perkhidmatan tertentu dengan namanya, ia tidak merupakan pengesahan oleh Loanstreet. Loanstreet menafikan sebarang dan semua liabiliti atau tanggungjawab untuk sebarang kesilapan, ketidaktepatan, peninggalan, kandungan mengelirukan atau memfitnah.

Loanstreet secara khusus mengecualikan liabiliti untuk sebarang kehilangan atau kerosakan tidak kira bagaimana pun timbul daripada penggunaan laman web ini atau sebarang maklumat atau perkhidmatan yang disediakan melalui laman web ini.

Loanstreet berhak untuk mengemas kini, meminda atau menukar kandungan laman web ini tanpa notis. Semua hak cipta dipegang oleh Finology Sdn Bhd. Sebarang percubaan untuk menyalin atau mengeluarkan semula mana-mana bahagian laman web ini (termasuk maklumat, gaya, grafik, skrip) sebahagian atau keseluruhannya dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Sesiapa yang didapati melanggar akan didakwa sepenuhnya mengikut undang-undang.


Terma dan Syarat Agensi Pelaporan Kredit


Menurut Akta Agensi Pelaporan Kredit (CRA) dan Akta Bank Negara Malaysia, Sebarang permohonan pinjaman yang dibuat di Loanstreet adalah pengakuan persetujuan untuk kami, CTOS Data Systems Sdn Bhd ("CTOS") dan Experian Information Services (Malaysia) Sdn. Bhd (“Experian”) untuk memproses data peribadi pemohon bagi tujuan menjana laporan kredit atau untuk tujuan mendapatkan kemas kini skor tetap pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa. CTOS dan Experian ialah agensi pelaporan kredit berdaftar di bawah Akta CRA dan akan dirujuk sebagai "Agensi Pelaporan Kredit".

Dengan persetujuan ini, saya faham dan bersetuju bahawa:

  1. Finology (Loanstreet) dan Agensi Pelaporan Kredit boleh mengikut budi bicara mereka pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa menjalankan semakan kredit, CCRIS dan DCHEQS daripada Bank Negara kepada saya.

  2. Saya menyedari bahawa saya mempunyai pilihan untuk berhenti melanggan perkhidmatan Loanstreet, selepas itu mereka atas permintaan bertulis saya tidak akan dibenarkan untuk menyimpan data peribadi saya yang diperoleh daripada laporan kredit peribadi saya. Tambahan pula, dengan menyerahkan maklumat peribadi saya kepada Loanstreet, saya telah membaca dan dengan ini bersetuju menerima terma dan syarat serta kebenaran selanjutnya untuk Loanstreet mengekalkan dan menggunakan maklumat peribadi saya:
    1. Untuk mendedahkan maklumat peribadi saya kepada Agensi Pelaporan Kredit untuk memproses, mengesahkan dan mendapatkan maklumat kredit saya (termasuk CCRIS dan DCHEQS daripada Bank Negara Malaysia) pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa untuk memudahkan skor kredit saya
    2. Untuk mencipta akaun pengguna ID dengan Agensi Pelaporan Kredit bagi membolehkan saya memastikan ketepatan dan keterkinian laporan kredit saya seperti yang digubal di bawah Akta Agensi Pelaporan Kredit (CRA) 2010;
    3. Untuk menganalisis kedudukan kewangan dan kesejahteraan saya supaya Loanstreet boleh menyediakan pelan kewangan yang disesuaikan dan diperibadikan untuk memenuhi objektif dan keperluan saya; dan
    4. Untuk mendapatkan maklumat peribadi saya yang lain yang terdapat pada pangkalan data Agensi Pelaporan Kredit bagi tujuan menyediakan laporan skor kredit saya dan untuk memproses dan membuat cadangan untuk meningkatkan kesihatan kredit saya