Dasar Privasi

Kami komited untuk melindungi kerahsiaan maklumat peribadi anda.

 1. Maklumat Am

  1. Finology Sdn Bhd (“Finology Group”) ialah sebuah syarikat fintech yang berkhusus dalam menyediakan penggunanya dengan akses hujung ke hujung yang lancar kepada produk kewangan. Loanstreet dan Loanplus, kedua-duanya adalah laman dan platform yang dikendalikan oleh Finology Group. Loanstreet ialah platform tertumpu keapda kewangan peribadi yang mempromosikan dan menawarkan produk kewangan bank dan syarikat insurans seperti kad kredit, pinjaman peribadi, pinjaman ASB, pinjaman rumah atau pembiayaan semula rumah, insurans kereta dan insurans motosikal kepada penggunanya, dan Loanplus ialah platform yang membolehkan bank, pemaju hartanah dan/atau pengedar/peniaga automotif mengesahkan kelayakan pinjaman pelanggan mereka.
  2. Finology Group, Loanstreet dan Loanplus (secara kolektif disebut sebagai “Finology”, “kita” atau “kami”) menghormati dan melindungi data peribadi anda, mengikuti Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (seperti yang dipinda dari semasa ke semasa, kemudian daripada ini disebut sebagai “Akta”). Dasar Privasi ini memperincikan cara kami mengumpulkan data peribadi anda dan caranya digunakan pada laman web dan aplikasi peranti mudah alih (“Aplikasi”) kami, termasuk penggunaannya untuk produk dan perkhidmatan yang kami sediakan di dalamnya (“Platform”). Dasar Privasi ini juga memberi taklimat kepada anda tentang langkah perlindungan data peribadi yang telah kami sediakan. Untuk tujuan Dasar Privasi ini, kecuali jika konteksnya menghendaki sebaliknya, istilah "data peribadi" dan "pemprosesan" akan mempunyai makna seperti yang dinyatakan dalam Akta.
  3. Dasar Privasi ini menerangkan kegiatan pengumpulan, penyimpanan, penyebaran dan pemprosesan data peribadi individu melalui muat turun dan penggunaan atau akses laman web kami serta semua kandungan, produk, perkhidmatan dan fungsi yang tersedia di atau melalui Platform.
  4. Sila baca Dasar Privasi ini untuk memahami cara kami mengguna dan memproses data peribadi yang telah kami kumpulkan atau akan kumpulkan daripada anda.
  5. Dengan memberikan data peribadi anda dan/atau menggunakan Platform, anda bersetuju dengan Dasar Privasi ini dan pengumpulan, penggunaan, pengaksesan, pemindahan, penyimpanan dan pemprosesan data peribadi anda yang dijelaskan dalam Dasar Privasi ini seperti yang mungkin kami pinda dari semasa ke semasa.
  6. Sebarang perubahan ke atas Dasar Privasi ini akan dikemaskini di Platform. Sebarang Dasar Privasi yang telah disemak akan terus digunakan ke atas semua data peribadi yang telah dikumpulkan sebelum ini serta maklumat yang telah kami simpan atau proses secara berterusan. Oleh itu, anda digalakkan untuk menyemak versi Dasar Privasi untuk sebarang kemaskini atau perubahan setiap kali anda melayari Platform.
  7. Sekiranya anda di bawah umur 18, anda perlu memastikan anda telah mendapatkan kebenaran ibu bapa atau penjaga sebelum menggunakan Platform. Sekiranya anda merupakan satu firma, perbadanan atau entiti yang membekalkan data peribadi rakan kongsi, pengarah, pemegang saham, pekerja, pegawai dan/atau orang lain kepada kami, sila memastikan anda telah mendapat kebenaran mereka dan sila mengemukakan Dasar Privasi ini kepada mereka.
  8. Jika anda tidak mampu menguruskan hal ehwal anda sendiri, contohnya disebabkan oleh ketidakupayaan fizikal atau mental, anda harus memastikan bahawa persetujuan telah diberikan oleh seseorang yang dilantik oleh mahkamah untuk menguruskan hal ehwal anda atau seseorang yang telah diberikan kuasa secara bertulis untuk bertindak bagi pihak anda.
  9. Dasar Privasi ini dikeluarkan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu. Sekiranya terdapat sebarang ketidakselarasan antara kedua-dua versi ini, versi Bahasa Inggeris akan diutamakan.
 2. Penjelasan Dasar Privasi

  1. Dasar Privasi ini menetapkan jenis data peribadi yang sedang diproses, termasuk tetapi tidak terhad kepada:
  2. (a) tujuan-tujuan data peribadi yang mana telah dikumpul atau akan dikumpul dan diproses dengan lebih lanjut;

   (b) sumber data peribadi;

   (c) hak anda untuk meminta akses dan pembetulan data peribadi anda dan cara menghubungi kami jika ada sebarang pertanyaan atau aduan mengenai data peribadi;

   (d) orang-orang yang akan kami dedahkan atau mungkin mendedahkan data peribadi anda;

   (e) pilihan dan cara yang anda boleh mengehadkan pemprosesan data peribadi anda, termasuklah data peribadi yang berkaitan dengan orang lain yang mungkin dikenalpasti daripada data peribadi tersebut;

   (f) sama ada anda wajib atau secara sukarela untuk membekalkan data peribadi; dan

   (g) sekiranya wajib, akibat yang akan anda hadapi jika gagal membekalkan data peribadi tersebut.

 3. Jenis-jenis dan Pengumpulan Data Peribadi

  1. Data peribadi merujuk kepada semua maklumat berkaitan dengan anda secara langsung atau tidak langsung, termaksud sebarang data peribadi sensitif dan pendapat mengenai anda. Data peribadi sensitif merujuk kepada sebarang data peribadi berkaitan dengan kesihatan fizikal atau mental anda, pandangan politik anda, agama anda atau kepercayaan yang serupa, pelanggaran atau pertuduhan pelanggaran oleh anda atau data peribadi lain yang akan ditentukan oleh undang-undang dari semasa ke semasa.
  2. Data peribadi yang kami kumpulkan mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut:

   (a) Maklumat yang anda berikan kepada kami melalui penggunaan Platform

   (i) Maklumat peribadi daripada anda, seperti nama, biodata/profil peribadi, gambar profil, maklumat hubungan, alamat e-mel, nombor telefon, umur, alamat rumah/alamat surat menyurat, lokasi, status perkahwinan, pendidikan, jenis kediaman, pekerjaan, maklumat kewangan, pendapatan, aset, nombor-nombor pendaftaran kenderaan, dan liabiliti-liabiliti serta kata laluan yang anda berikan apabila anda membuat akaun untuk Platform, dan sebarang maklumat lain yang anda berikan secara langsung kepada kami melalui Platform (termasuk, tetapi tidak terhad kepada mesej yang anda hantar melalui Platform).

   (ii) Maklumat tentang interaksi anda di Platform termasuk, penglibatan anda dengan pembekal perkhidmatan tertentu dan/atau pengguna akhir, dan produk dan perkhidmatan yang telah anda jual dan/atau beli.

   (iii) Maklumat yang diperlukan untuk melengkapkan transaksi melalui Platform, termasuk nama dan nombor kad pengenalan/pasport anda di mana berkenaan.

   (iv) Maklumat seperti fail, gambar, grafik, video, audio dan/atau mesej yang anda simpan dengan menggunakan Platform.

   (v) Maklumat pekerjaan seperti pendapatan kasar anda dan syarikat pekerjaan anda.

   (vi) Maklumat daripada komunikasi bertulis apabila anda memberikan maklum balas atau menghubungi kami, seperti nama dan alamat e-mel anda, serta kandungan lain yang termasuk dalam e-mel, untuk menghantar balasan kepada anda.

   (vii) Maklumat mengenai imej gambar atau video, pelaburan dan keutamaan risiko berkenaan dengan produk jenis pinjaman, kewangan dan/atau pelaburan, data peribadi ahli keluarga/saudara terdekat, data peribadi benefisiari atau penama yang berkaitan dengan pemprosesan tuntutan pinjaman, kewangan, insurans/takaful, penyediaan pinjaman, kewangan, insurans/takaful dan produk serta perkhidmatan yang berkaitan.

   (viii) Data peribadi lain yang diperlukan dengan kebenaran anda.

   (b) Maklumat yang dikumpul oleh teknologi melalui Platform

   (i) Maklumat daripada anda, termasuk jenis laman web anda, alamat Internet Protocol (IP) (nombor yang diberikan secara automatik ke komputer anda semasa anda menggunakan Internet, ia mungkin berbeza dari sesi ke sesi) nama domain, profil pengguna, dan/atau cap tarikh/waktu lawatan anda, dan, berkenaan dengan telefon bimbit anda, pengecam peranti unik.

   (ii) Maklumat daripada pembekal perkhidmatan pihak ketiga, dengan kebenaran anda, yang mungkin termasuk kandungan profil anda atau jenis maklumat peribadi yang lain.

   (iii) Maklumat Cookies dan URL untuk mengumpul maklumat mengenai tarikh dan masa lawatan anda dan maklumat yang telah anda cari dan lihat. “Cookies” adalah sebahagian kecil maklumat yang dihantar oleh laman web ke cakera keras komputer anda semasa anda melihat suatu laman web. Kami mungkin menggunakan kedua-dua sesi Cookie (yang akan habis tempoh setelah anda menutup pelayar web anda) dan Cookie yang berterusan (yang kekal di komputer anda sehingga anda padam) untuk memberikan anda satu pengalaman dan interaktif yang lebih peribadi di Platform. Cookies yang berterusan dapat dibuang dengan mengikuti arahan penyemak imbas web.

   (iv) Maklumat daripada teknologi yang digunakan dengan telefon bimbit, termasuk pengecam peranti anda, untuk merakam tarikh, masa, carian dan melihat maklumat yang berkaitan dengan telefon bimbit anda.

   (v) Maklumat mengenai bagaimana anda mengguna dan berinteraksi dengan Platform dan Perkhidmatan melalui perkhidmatan analisis pihak ketiga yang mungkin menggunakan Cookies untuk mengumpul maklumat seperti laman web anda lawat, alamat IP anda, cap tarikh/masa lawat anda dan laman web yang membawa anda ke Platform.

   (c) Maklumat daripada pihak ketiga atau sumber-sumber lain yang anda telah beri kebenaran untuk mendedahkan maklumat tentang anda dan/atau apa-apa yang tidak dilarang.

  3. Sekiranya ada keperluan, kami akan dapatkan kebenaran tepat dan jelas daripada anda untuk memproses data peribadi yang sensitif. Walaubagaimanapun, kami mungkin akan memproses data peribadi tanpa kebenaran anda dalam keadaan terhad yang dibenarkan oleh undang-undang. Untuk tujuan pengambilan pinjaman, polisi insurans atau sijil takaful, kami akan memaklumkan anda apabila pembekalan data peribadi tertentu oleh anda adalah pilihan atau diwajibkan.
  4. Kami akan mula mengumpul data peribadi anda, sebaik sahaja anda menyemak imbas Platform dan/atau mengisi sebarang butiran atau maklumat untuk sebarang permohonan dan/atau penyerahan (lengkap atau tidak), di bawah Platform.
  5. Anda mungkin diminta untuk memberikan data peribadi anda semasa memohon sebarang perkhidmatan atau produk yang tersedia di Platform kami.
 4. Penggunaan Data Peribadi

  1. Dengan menggunakan produk dan perkhidmatan kami, kami mungkin akan mengumpul dan memproses data peribadi daripada anda atau daripada pihak ketiga, sama ada untuk menjawab permintaan yang anda buat, atau untuk membantu kami dalam melayan anda dengan lebih baik, untuk satu atau lebih banyak tujuan berikut:

   (a) Untuk menghantar kepada anda, maklumat yang berkaitan dengan produk dan perkhidmatan yang kami jangka akan menarik minat anda.

   (b) Untuk membolehkan anda askes dan mengguna perkhidmatan Finology, termasuk pengendalian perniagaan pinjaman, kewangan, insurans dan takaful.

   (c) Untuk melaksanakan kewajipan kami yang ditetapkan dalam perjanjian bertulis, termasuk perkhidmatan pelanggan, pengendalian aduan, pemuliharaan, termasuk sebarang perkhidmatan nilai tambahan yang berkaitan tetapi tidak berkaitan secara langsung dengan perjanjian tersebut, di mana perjanjian tersebut termasuk tetapi tidak terhad kepada perjanjian pinjaman, insurans hayat, insurans am, takaful keluarga, takaful am, insurans/takaful perubatan, polisi insurans kumpulan atau sijil takaful kumpulan, kontrak agensi, urusan pembrokeran dan kontrak pekerjaan.

   (d) Untuk menjalankan penyiasatan semasa pengunderaitan dan penilaian tuntutan atau pada bila-bila masa semasa persetujuan polisi insurans/sijil takaful yang diperlukan dan munasabah untuk mengenal pasti sebarang kemungkinan ketidakdedahan maklumat penting dalam penipuan insurans/takaful atau tuntutan konspirasi, termasuk tetapi tidak terhad kepada tujuan insurans perubatan/kesihatan/hayat, meminta dan mengesahkan maklumat dengan mana-mana pengamal perubatan, hospital, institusi perubatan atau mana-mana orang (sama ada diperbadankan atau tidak) yang pernah merawat anda atau mempunyai rekod tentang kesihatan anda; tujuan insurans motor, meminta dan mengesahkan maklumat dengan mana-mana syarikat motor, bengkel, atau mana-mana orang (sama ada diperbadankan atau tidak) yang pernah merawat anda atau mempunyai rekod mengenai kenderaan bermotor kepunyaan anda; dan kami dan/atau pemproses data kami yang berkaitan dapat menyimpan rekod sedemikian untuk kemungkinan kes pengunderaitan dan penilaian tuntutan pada masa hadapan.

   (e) Untuk melaksanakan hak subrogasi/pemulihan.

   (f) Untuk mencegah, menyiasat, melaporkan atau sebaliknya berhubung dengan pengubahan wang haram yang sebenar atau disyaki, pembiayaan pengganas, rasuah, penipuan sebenar atau disyaki termasuk tetapi tidak terhad kepada penipuan pinjaman/kewangan/insurans/takaful, pengelakan cukai, pengelakan sekatan ekonomi atau perdagangan dan aktiviti jenayah am atau aktiviti lain yang menyalahi undang-undang.

   (g) Untuk menjalankan penyelidikan, audit dan penilaian/tinjauan risiko, termasuk penyelidikan statistik/aktuari atau analitik/kajian data. Sekiranya data sedemikian diperlukan untuk tujuan ini, data peribadi anda tidak akan diterbitkan, dan hanya angka, statistik dan maklumat am dalam dapatan kajian/penyelidikan akan diterbitkan.

   (h) Untuk bekerjasama atau membantu dalam penyiasatan yang dijalankan oleh jurubank, pemberi pinjaman, penanggung insurans pengendali takaful atau mana-mana pihak ketiga yang lain.

   (i) Untuk berkongsi maklumat dengan persatuan insurans dan takaful seperti Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM) dan Persatuan Takaful Malaysia (MTA) dan mana-mana sistem perkongsian maklumat.

   (j) Untuk menghantar pemberitahuan e-mel kepada anda, seperti nasihat keselamatan atau sokongan dan penyelenggaraan.

   (k) Untuk mentadbir dan mengurus perkhidmatan kami.

   (l) Untuk memberitahu pengguna tentang perubahan dalam perkhidmatan kami.

   (m) Untuk memperibadikan dan meningkatkan aspek perkhidmatan keseluruhan kami kepada anda dan pengguna kami yang lain, serta menjalankan penyelidikan seperti menganalisis arah aliran pasaran dan demografi pelanggan.

   (n) Untuk merujuk anda kepada pinjaman, insurans dan/atau produk kewangan, dan/atau institusi kewangan (atau wakil sah mereka) yang dinyatakan oleh anda selepas melengkapkan borang permohonan di laman web kami.

   (o) Untuk meningkatkan dan menyesuaikan kualiti pengalaman semasa anda berinteraksi di Platform.

   (p) Untuk berkomunikasi dengan anda bagi mengesahkan maklumat peribadi yang diberikan, atau untuk meminta sebarang maklumat tambahan yang penting bagi memenuhi perkhidmatan yang telah anda mohon.

   (q) Untuk tujuan operasi dan pentadbiran harian kami termasuk pengurusan akaun, pengebilan dan pengumpulan, audit, pelaporan dan penyiasatan.

   (r) Untuk menilai dan/atau mengesahkan kelayakan, krediility dan/atau kelayakan kredit anda.

   (s) Untuk siasatan, pemprosesa dan penyelesaian apa-apa isu perkhidmatan, aduan, komunikasi atau pertanyaan lain mengenai Platform yang mungkin anda hantar kepada kami.

   (t) Untuk menyimpan rekod yang diperlukan untuk keselamatan, tuntutan atau tujuan undang-undang lain.

   (u) Untuk mematuhi mana-mana garis panduan, pekeliling atau arahan yang dikeluarkan dan untuk bekerjasama dengan Suruhanjaya Perlindungan Data Peribadi (PDP), Bank Negara Malaysia (BNM) atau mana-mana pihak berkuasa lain yang berkaitan untuk menjalankan audit, pemeriksaan atau penyiasatan yang dibenarkan di bawah undang-undang Malaysia yang terpakai atau perjanjian antarabangsa yang mempengaruhi kami.

   (v) Untuk pematuhan dengan keperluan mana-mana undang-undang, peraturan atau garis panduan, komitmen kontrak semasa atau akan datang atau komitmen lain dengan mana-mana badan perundangan, kawal selia, kehakiman, pentadbiran, awam atau penguatkuasa undang-undang, sama ada di dalam atau di luar Malaysia, yang dikeluarkan oleh kawal selia atau pihak berkuasa lain yang mana kami atau mana-mana ahli kumpulan kami yang lain perlu atau dijangka mematuhi, termasuk tetapi tidak terhad kepada membuat sebarang pertanyaan, sebarang penyiasatan, pendedahan atau keperluan pelaporan dan/atau memenuhi kewajipan menurut undang-undang, garis panduan, peraturan dan/atau pihak berkuasa yang berkaitan.

   (w) Untuk melaksanakan kewajipan di bawah mana-mana skim pemindahan perniagaan yang sah.

   (x) Untuk memproses data peribadi untuk tujuan pemasaran dan promosi oleh ejen, jurubank, pembiaya, pemberi pinjaman, dan/atau penanggung insurans kami selepas selesai pembelian insurans dan/atau permohonan pinjaman, sedangkan anda mempunyai hak untuk meminta kami menghentikan atau jangan mula memproses data peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung.

   (y) Untuk mengendalikan permohonan untuk memohon pinjaman, membeli polisi insurans/menyertai sijil takaful dan/atau permintaan untuk nasihat dan cadangan produk.

   (z) Untuk penilaian kerap selepas permohonan pinjaman, pembelian insurans/penyertaan dalam produk takaful.

   (aa) Untuk insurans semula/takaful semula, insurans bersama atau takaful bersama.

   (bb) Untuk menubuhkan, melaksanakan atau mempertahankan sebarang tuntutan undang-undang.

   (cc) Untuk memenuhi obligasi undang-undang atau kontrak khusus lain.

   (dd) Untuk mencari pasaran insurans/takaful baharu, termasuk penyelidikan untuk pembangunan produk dan perkhidmatan.

   (ee) Untuk pendedahan kepada pihak ketiga.

   (ff) Untuk menunaikan kewajipan kawal selia atau perundangan.

   (gg) Untuk tujuan-tujuan lain yang anda arahkan dan benarkan.

   (hh) Untuk memadankan data peribadi yang berkaitan dengan anda bagi sebarang tujuan yang terkandung dalam Fasal ini.

   (ii) Untuk menjalankan siasatan ke atas kami dan pembekal perkhidmatan pihak ketiga kami bagi sebarang dakwaan penipuan, konspirasi, pelanggaran mana-mana undang-undang, peraturan-peraturan, kod amalan termasuk Polisi Privasi ini, salah laku atau sebarang tingkah laku atau amalan yang tidak beretika.

   (jj) Untuk semua tujuan lain berkaitan atau bersampingan dengan perkara di atas.

   (kk) Untuk semua operasi pemprosesan lain yang disebut dalam Fasal ini.

  2. Sebarang data peribadi yang diminta, dikumpul, diperoleh, disimpan, dikekal dan/atau diproseskan oleh kami dari semasa ke semasa yang berkaitan secara langsung dengan tujuan yang diterangkan dibawah Fasal 4.1 adalah dianggap perlu, dan kebenaran (termasuk kebenaran yang jelas) akan dianggap telah diberikan oleh anda.
  3. Semua data peribadi yang kami minta daripada anda adalah wajib kecuali dinyatakan sebaliknya. Kegagalan untuk membekalkan data peribadi yang diminta kepada kami akan menyebabkan kami tidak dapat melaksanakan kewajipan kami kepada anda.
  4. Di mana anda memberikan data peribadi mana-mana pihak ketiga kepada kami (contohnya, berkenaan dengan polisi insurans kumpulan/sijil takaful kumpulan), atau di mana anda menamakan pihak ketiga sebagai benefisiari, penama, pemegang amanah, penerima serah hak, dan data peribadi tidak dikumpulkan secara langsung daripada individu pihak ketiga itu sendiri, persetujuan dianggap telah diberikan kepada anda untuk memproses dan mendedahkan data peribadi individu pihak ketiga itu kepada kami. Pihak ketiga tersebut akan dianggap telah memberikan persetujuannya (termasuk persetujuan yang jelas) untuk pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadinya oleh anda seperti yang dikehendaki di bawah seksyen 6(1) dan seksyen 40 Akta kepada mana-mana kategori orang yang dinyatakan dalam Fasal 6.1 di bawah ini untuk tujuan permohonan dan pemprosesan insurans/takaful, untuk melaksanakan arahan anda, dan/atau untuk memberikan faedah atau faedah kepada pihak ketiga di bawah insurans am, takaful am, kumpulan polisi insurans atau sijil takaful kumpulan.
 5. Penggunaan Data Peribadi

  1. Kami mungkin mengumpul data peribadi daripada lawatan anda ke Platform, permintaan maklumat mengenai perkhidmatan kami, penggunaan perkhidmatan kami, penyertaan dalam tinjauan kami, penyertaan dalam promosi atau program yang dianjurkan oleh kami, permintaan maklumat mengenai Platform, pemulaan sebarang perniagaan atau hubungan komersial dengan kami dan/atau sebarang komunikasi yang dibuat dengan kami, termasuk borang cadangan, borang tuntutan dan dokumentasi lain yang dilengkapkan atau disediakan oleh anda, serta secara lisan, cth. melalui interaksi bersemuka, panggilan telefon atau secara elektronik.
  2. Finology boleh mengumpul data peribadi anda daripada:

   (a) Pemilihan anda untuk mendaftar dan menggunakan perkhidmatan dalam talian kami seperti alat perbandingan pinjaman kami atau apabila anda mendaftar untuk surat berita mingguan kami.

   (b) Permohonan anda untuk semakan kelayakan pinjaman atau pra-kelulusan pinjaman melalui Platform kami, aplikasi mudah alih kami dan/atau mana-mana pihak ketiga yang menggunakan teknologi kami.

   (c) Permohonan anda untuk produk atau perkhidmatan daripada laman web kami.

   (d) pihak ketiga yang kami berurusan atau berhubung dengan anda untuk memberi anda perkhidmatan yang kami tawarkan melalui Platform; untuk menjalankan ujian jaminan kualiti; untuk memudahkan pembuatan akaun; untuk memberikan sokongan teknikal dan/atau memberikan perkhidmatan lain kepada kami.

   (e) penasihat profesional termasuk tetapi tidak terhad kepada penasihat undang-undang, penasihat cukai, penasihat kewangan, juruaudit, broker insurans.

   (f) kerajaan atau pihak penguatkuasa lain yang mempunyai kuasa untuk mengemukakan maklumat tersebut.

   (g) sumber yang lain di mana anda telah beri kebenaran untuk kemukakan maklumat berkaitan dengan anda yang dibenarkan oleh undang-undang.

  3. Data peribadi yang dikumpul termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat yang disampaikan kepada kami apabila anda secara sukarela melengkapkan borang permohonan di Platform kami yang memberikan pengenalan peribadi anda. Apabila anda memberikan maklumat peribadi sedemikian secara sukarela, anda bersetuju bahawa anda telah memberikan maklumat yang tepat yang tidak akan menjejaskan kepentingan kami atau mana-mana pihak ketiga.
  4. Pengumpulan data peribadi adalah diperlukan untuk:

   (a) Membolehkan kami menjalankan perniagaan insurans/takaful kami, termasuk tetapi tidak terhad kepada pemprosesan untuk tujuan yang diterangkan dalam Fasal 4.1 di atas.

   (b) Membolehkan kami mengurus dan memproses permintaan anda untuk semakan kelayakan pinjaman, pra-kelulusan pinjaman dan/atau penyerahan permohonan pinjaman.

   (c) Laksanakan arahan anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada mengemas kini polisi insurans/sijil takaful, mengemas kini data peribadi, bertanya tentang status pembayaran premium polisi insurans/sijil takaful.

   (d) Berikan kepentingan atau faedah kepada anda di bawah insurans hayat, insurans am, takaful keluarga, takaful am, insurans/takaful perubatan, polisi insurans kumpulan atau sijil takaful kumpulan.

  5. Anda akan dianggap telah memberikan persetujuan anda (termasuk persetujuan yang jelas) untuk pengumpulan, penggunaan, pendedahan dan pemprosesan data peribadi anda oleh kami jika anda secara sukarela memberikan data peribadi anda kepada kami untuk mana-mana tujuan di atas, dan ia adalah munasabah bahawa anda akan berbuat demikian.
 6. Pengemukaan Data Peribadi

  1. Kami akan memproses data peribadi untuk tujuan yang dinyatakan di Fasal 4 di atas dan mungkin akan kemukakan kepada pihak ketiga yang berikut:

   (a) Anak syarikat dan sekutu kami.

   (b) syarikat dan/atau organisasi yang membantu kami dalam pemprosesan dan/atau memenuhi transaksi dan membekalkan anda perkhidmatan melalui Platform yang telah anda meminta atau melanggan;

   (c) syarikat dan/atau entiti yang berfungsi sebagai pembekal perkhidmatan kami, penyedia laluan pembayaran, ejen, kontraktor dan/atau penasihat profesional;

   (d) agensi penguatkuasa undang-undang, agensi kerajaan dan/atau untuk mengesan, mengelak atau menangani penipuan, keselamatan atau isu-isu teknikal;

   (e) Persatuan industri dan persekutuan.

   (f) Doktor, pakar perubatan, hospital, klinik atau institusi penjagaan kesihatan.

   (g) Rakan kongsi perniagaan kami dan pihak yang lain untuk tujuan berkaitan dengan tujuan pengumpulan dan penggunaan data peribadi anda seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini, atas dasar sulit.

   (h) Bank, syarikat kad kredit atau institusi kewangan lain untuk tujuan pengumpulan atau pembayaran balik sebarang wang yang perlu dibayar atau perlu dibayar.

   (i) Bank, pemberi pinjaman, pembiaya, institusi kewangan atau mana-mana syarikan dan/atau institusi berkaitan untuk tujuan mempromosikan produk kewangan mereka, dan mengurus, memproses, menyusun, mengumpul dan/atau menyerahkan permohonan pinjaman anda kepada mereka.

   (j) Mana-mana orang yang anda benarkan, seperti wasi, pentadbir atau wakil peribadi anda yang sah.

   (k) Sistem perkongsian maklumat, bagi pertukaran maklumat antara pengendali takaful penanggung insurans untuk memudahkan pencegahan dan pengesanan penipuan.

   (l) Mana-mana orang yang pendedahannya diperlukan untuk tujuan penyiasatan terhadap sebarang dakwaan pelanggaran kami dan pembekal perkhidmatan pihak ketiga kami terhadap mana-mana undang-undang, peraturan dan peraturan, kod amalan, salah laku atau tingkah laku atau amalan yang tidak beretika.

   (m) Mana-mana orang yang kepadanya pendedahan itu diperlukan untuk tujuan penyiasatan di bawah mana-mana undang-undang bertulis, prosiding jenayah atau prosiding sivil, atau mana-mana orang yang kepadanya pendedahan dikehendaki dibuat di bawah perintah mahkamah.

   (n) Mana-mana pihak, syarikat, organisasi atau individu luar yang lain apabila kami mendapat kebenaran anda untuk berbuat demikian berlandaskan undang-undang (termasuk regulasi, garis panduan dan/atau tangungjawab) yang berkenaan.

   (o) Individu atau organisasi dalam syarikat induk/ pegangan kami, serta anak syarikat dan anak syarikat kami untuk kedua-dua syarikat induk/pegangan kami berdasarkan keperluan untuk mengetahui.

   (p) Rakan kongsi bankasurans, penyedia perkhidmatan penyumberan luar pihak ketiga, pusat panggilan pihak ketiga, broker insurans/takaful bebas atau penasihat kewangan.

   (q) Penanggung insurans semula/pembekal perkhidmatan takaful semula atau syarikat retrocessionaires.

   (r) Syarikat penyiasatan tuntutan atau penyelaras/juruukur kerugian atau pihak lain yang diperlukan untuk memproses data peribadi untuk tujuan tuntutan.

   (s) Juruaudit, perunding, peguam, akauntan, pengurus dana atau penasihat profesional lain yang dilantik berkaitan dengan perniagaan kami atas dasar sulit, yang dilantikkan untuk menyediakan perkhidmatan kepada kami.

   (t) Pembekal perkhidmatan pihak ketiga lain yang dilantik untuk menyediakan pentadbiran, telekomunikasi, pembayaran, pemprosesan data, penyimpanan data atau perkhidmatan lain kepada kami berkaitan dengan tujuan yang diterangkan dalam Fasal 4.1 di atas.

  2. Kami akan mengekalkan rekod dalaman bagi kategori pihak ketiga yang data peribadi anda telah didedahkan oleh kami dan untuk apa tujuan.
  3. Kami berhak untuk menyimpan semua data dan maklumat yang diberikan oleh anda berlandaskan Dasar Privasi ini dan/atau terma dan syarat perjanjian anda untuk penggunaan Platform selama hubungan anda dengan kami, untuk tempoh masa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan kami sebagaimana yang perlu, seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan yang relevan.
  4. Kami komited untuk menjaga privasi anda. Walau bagaimanapun, penghantaran data melalui internet tidak dapat dijamin selamat 100%. Oleh itu, di sebalik usaha kami untuk melindungi data peribadi anda, kami tidak dapat memastikan atau menjamin keselamatan setiap maklumat yang anda sampaikan kepada kami, atau ke atau dari produk atau perkhidmatan dalam talian kami. Semua penghantaran maklumat tersebut dilakukan atas risiko anda sendiri. Namun, setelah kami menerima penghantaran anda, kami akan melakukan usaha yang sewajarnya untuk memastikan keselamatannya dalam sistem kami.
  5. Kami akan mengambil langkah yang diperlukan untuk menghalang akses tanpa kebenaran kepada, atau pengubahan, pendedahan atau pemusnahan data peribadi dan mencegah kehilangan, kemusnahan, akses atau risiko lain yang serupa.
 7. Memproses Data Peribadi untuk Pemasaran Langsung

  1. Kami hanya boleh memproses alamat e-mel atau nombor telefon anda untuk tujuan pemasaran langsung, jika:

   a) Persetujuan anda telah diperolehi untuk menggunakan data peribadi anda pada masa pengumpulan data peribadi anda.

   b) Anda dimaklumkan bahawa mesej yang disampaikan adalah mesej pemasaran dan mesej itu terhad kepada produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh kami, atau mana-mana pihak ketiga, termasuk sebarang pinjaman atau produk kredit daripada bank dan peminjam ganti dan/atau produk insurans daripada syarikat insurans

   c) Anda dimaklumkan tentang identiti organisasi pemasaran langsung, tujuan mengumpul data peribadi anda dan orang yang akan atau mungkin didedahkan kepada data peribadi tersebut.

   d) Anda diberi kaedah yang jelas dan mudah untuk menolak pembenaran penggunaan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung semasa data anda dikumpul.

   e) Semua komunikasi pemasaran yang dihantar kepada anda melalui e-mel akan mengandungi pilihan "tamat langganan"/"penarikan diri" di bahagian hujung e-mel yang memberikan anda peluang untuk tidak menerima komunikasi tersebut atau mesej pemasaran yang berikutnya.

  2. Apabila anda mendaftar di Platform kami untuk menerima mesej pemasaran atau berita tawaran istimewa daripada kami, dan memberikan data peribadi anda, dalam berbuat demikian, borang pendaftaran dalam talian akan memberi anda maklumat tentang tujuan, dan mendapatkan persetujuan anda untuk membenarkan, penggunaan data anda untuk tujuan pemasaran tersebut.
  3. Jika perniagaan kami melibatkan penghantaran mesej pemasaran yang tidak diminta kepada anda, sama ada melalui panggilan suara, mesej teks (termasuk SMS/MMS) atau faks, atau perkongsian data peribadi anda dengan pihak ketiga di luar kumpulan syarikat anda untuk tujuan pemasaran dan promosi, kami akan menyemak sama ada penerima yang dimaksudkan telah bersetuju dengan nyata untuk menerima mesej pemasaran yang tidak diminta daripada kami. Jika anda memang telah memberikan kebenaran nyata tersebut (dan tidak menarik balik persetujuan tersebut kemudiannya), maka mesej pemasaran yang tidak diminta boleh dihantar. Ambil perhatian bahawa mesej pemasaran yang tidak diminta mesti memberitahu anda bahawa mesej yang disampaikan ialah mesej pemasaran dan mengandungi pilihan untuk berhenti melanggan daripada mesej pemasaran selanjutnya.
 8. Permintaan Untuk Akses dan Pembetulan Data Peribadi

  1. Anda dikehendaki memberikan dan mengekalkan data yang tepat, lengkap dan terkini untuk mendaftar dengan kami. Anda menyatakan dan menjamin bahawa semua maklumat yang diberikan kepada kami dari semasa ke semasa melalui Platform atau di sebaliknya adalah betul, dikeluarkan secara sah dan mengikat anda di sisi undang-undang.
  2. Anda mempunyai hak untuk mengakses atau membetulkan data peribadi anda seperti nama, alamat e-mel dan nombor telefon dengan menghantar permintaan kepada pegawai pemprosesan data kami melalui salah satuk kaedah berikut untuk pembetulan data peribadi tersebut, jika ia tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau tidak terkini, kecuali jika pematuhan dengan permintaan untuk akses atau pembetulan sedemikian dibenarkan untuk ditolak di bawah undang-undang dan peraturan yang berkaitan.

   No. Telefon: +603 7451 5285

   Alamat e-mel: care@finology-group.com

   (Perhatikan kepada ‘pegawai pemprosesan data’)

   Alamat Pejabat:

   52-2, Jalan Awan Hijau,

   Taman Overseas Union,

   58200, Kuala Lumpur

   (Perhatikan kepada 'pegawai pemprosesan data')


  3. Walaubagaimanapun, kami mungkin perlu meminta maklumat tambahan daripada anda untuk mengesahkan identiti sebelum membuat pembetulan tersebut.
  4. Anda mempunyai hak untuk meminta butiran data peribadi anda yang sedang diproses oleh atau bagi pihak kami dan untuk mendapatkan salinan data peribadi tersebut. Kami mungkin mengenakan bayaran yang ditetapkan atau dikawal selia di bawah Akta untuk permintaan akses tersebut daripada anda.
  5. Apabila kami menerima permintaan anda untuk pembetulan data peribadi, kami akan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memperbetulkan data peribadi yang tidak atau bukan tepat, lengkap dan terkini melainkan ada justifikasi untuk menolak permintaan anda.
  6. Apabila data peribadi anda telah didedahkan kepada pihak ketiga dalam tempoh dua belas (12) bulan sejurus sebelum hari permintaan anda dibuat, kami akan mengambil semua langkah yang boleh dilaksanakan untuk membekalkan data peribadi yang diperbetulkan yang kami anggap perlu kepada pihak ketiga supaya penyediaan pinjaman, kewangan, insurans/takaful dan produk dan perkhidmatan yang berkaitan kepada anda tidak terjejas, disertai dengan notis bertulis yang menyatakan sebab pembetulan, melainkan kami mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa pihak ketiga telah berhenti menggunakan data peribadi untuk tujuan tersebut, termasuk sebarang tujuan yang berkaitan secara langsung, yang mana data peribadi telah didedahkan kepada pihak ketiga tersebut, atau jika pendedahan kepada pihak ketiga tersebut adalah disebabkan oleh pemeriksaan pihak ketiga sendiri terhadap daftar yang mengandungi data peribadi dan yang tersedia untuk pemeriksaan oleh orang ramai.
  7. Anda hanya berhak mendapat akses kepada data peribadi dan data peribadi anda sendiri yang berkaitan dengan benefisiari anda, orang yang diinsuranskan, pemegang serah hak atau pemegang amanah, dan bukan kepada data peribadi yang berkaitan dengan mana-mana orang lain (melainkan anda diberi kuasa oleh orang tersebut). Untuk mengelakkan keraguan:

   (a) Anda tidak berhak mendapat akses kepada maklumat yang berkaitan dengan penilaian tuntutan pinjaman, kewangan, insurans/takaful anda kerana maklumat tersebut dianggap sebagai maklumat komersial yang sulit;

   (b) Tertakluk kepada Fasal 8.8(c) di bawah, selain daripada pemegang polisi/pemegang sijil, anda hanya berhak (sepanjang hayat pemegang polisi/pemegang sijil tersebut) untuk mempunyai akses kepada data peribadi anda sendiri dan anda mesti mendapatkan kebenaran daripada pemegang polisi/pemegang sijil terlebih dahulu sebelum anda membuat sebarang permintaan akses data peribadi. Kami mempunyai hak untuk meminta anda memberikan bukti untuk menunjukkan bahawa kebenaran tersebut telah diperolehi dengan sewajarnya; dan

   (c) Anda, selain daripada pemegang polisi/pemegang sijil (dan di mana pemegang polisi atau pemegang sijil tersebut adalah orang yang telah meninggal dunia), hanya berhak mendapat akses kepada data peribadi anda sendiri dan/atau data peribadi orang yang telah meninggal dunia (termasuk polisi insurans/sijil takaful ) selaras dengan keperluan di bawah undang-undang yang berkenaan.

  8. Anda akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang disebabkan oleh kegagalan untuk memberitahu kami mengenai perubahan tersebut disebabkan oleh kelewatan yang tidak wajar, kecuaian atau penipuan anda. Sekiranya anda tidak memaklumkan mengenai perubahan alamat anda, kami akan dibebaskan dari semua liabiliti setelah menghantar notis atau dokumen ke alamat terakhir yang diketahui.
  9. Sekiranya anda perlu memberi kami data peribadi yang berkaitan dengan pihak ketiga (contohnya pasangan atau anak-anak atau di mana anda ialah orang yang ditetapkan untuk bertanggungjawab (dari organisasi atau syarikat) untuk berurusan dengan kami, jika anda memperoleh dan bertanggungjawab untuk perkhidmatan dan/atau produk yang akan mereka gunakan), anda mengesahkan bahawa anda telah memperoleh persetujuan mereka atau sebaliknya berhak memberikan data peribadi mereka kepada kami dan untuk kami gunakan dengan sewajarnya, dan telah memaklumkan kepada mereka untuk membaca Dasar Privasi ini.
  10. Kami berhak pada bila-bila masa untuk memuaskan diri kami mengenai identiti dan maklumat peribadi anda yang anda berikan termasuk untuk tujuan mencegah penipuan dan/atau pengubahan wang haram dan sementara menunggu pengesahan, kami mungkin menahan akses anda ke data peribadi anda. Di samping itu, pada masa permohonan anda atau pada bila-bila masa dalam masa hadapan, anda memberi kebenaran kepada kami untuk melakukan pemeriksaan pengesahan identiti secara langsung atau melalui pihak ketiga yang berkaitan.
  11. Kami berhasrat untuk mengekalkan Platform dengan cara yang melindungi maklumat daripada kemusnahan yang tidak disengajakan atau berbahaya. Oleh sebab itu, setelah anda memperbetulkan, mengubah atau mengemas kini maklumat daripada Platform, kami mungkin tidak akan segera menghapus baki salinan dari pelayan aktif kami dan mungkin tidak membuang maklumat daripada sistem kami.
  12. Akses anda ke kebanyakan perkhidmatan dan kandungan adalah dilindungi dengan kata laluan. Oleh itu, anda adalah bertanggungjawab sepenuhnya untuk nama pengguna dan kata laluan anda untuk mengakses perkhidmatan dan kandungan. Anda mesti ingat untuk log keluar dari akaun anda dan menutup tetingkap penyemak imbas setelah digunakan supaya pihak lain tidak dapat mengaksesnya. Anda tidak boleh, pada bila-bila masa, menyebarkan kata laluan anda kepada mana-mana pihak ketiga.
 9. Mengehadkan, Mengekalkan dan Menyalurkan Maklumat Mengenai Anda

  1. Finology menyimpan maklumat peribadi dan kewangan anda hanya selagi ia memerlukan untuk menyediakan perkhidmatan kami kepada anda. Jika ia difikirkan sesuai, Finology mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan pembekal pihak ketiga yang produknya disenaraikan di Platform Finology. Finology tidak akan menjual, mengedar atau memajak maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga tanpa kebenaran anda, melainkan dikehendaki berbuat demikian di bawah undang-undang. Finology tidak akan menghantar maklumat promosi kepada anda tanpa kebenaran anda.
  2. Sekiranya kami menghantar sebarang maklumat kami kepada anda, kami akan menyertakan arahan tentang cara untuk berhenti melanggan dan pautan untuk berbuat demikian. Jika anda tidak mahu menerima maklumat lanjut yang serupa dan/atau sebarang maklumat sama sekali daripada kami, anda boleh berhenti melanggan ciri ini secara langsung dengan mengklik pada butan “tamat langganan”/”penarikan diri” di bahagain hujung e-mel kami.
  3. Di mana dinyatakan (contohnya, pada Platform, borang pendaftaran/permohonan), adalah wajib untuk memberikan data peribadi anda kepada kami untuk membolehkan kami memproses permohonan anda untuk perkhidmatan kami. Sekiranya anda enggan memberikan data peribadi wajib tersebut atau enggan bersetuju dengan Dasar Privasi ini, kami mungkin tidak dapat memproses permohonan anda atau memberikan anda akses dan/atau perkhidmatan pada Platform.
  4. Kami tidak akan menyimpan data peribadi lebih lama daripada yang diperlukan untuk memenuhi tujuan ia dikumpul melainkan pengekalan sedemikian diperlukan untuk keperluan operasi, audit, undang-undang, kawal selia, cukai atau perakaunan kami.
  5. Kami akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa semua data peribadi dimusnahkan atau dipadamkan secara kekal jika ia tidak lagi diperlukan untuk tujuan ia dikumpul melainkan pengekalan sedemikian diperlukan untuk keperluan operasi, audit, undang-undang, peraturan, cukai atau perakaunan kami.
  6. Kami akan mendapatkan kebenaran baru anda jika data peribadi perlu disimpan tetapi tidak digunakan selepas tempoh masa yang diperlukan untuk memenuhi tujuan ia dikumpul termasuk untuk sebarang keperluan operasi, audit, perundangan, kawal selia, cukai atau perakaunan, atau selepas tempoh masa di mana tiada lagi keperluan untuk data peribadi disimpan.
  7. Data peribadi boleh disimpan untuk tempoh masa yang lebih lama jika pengekalan sedemikian diperlukan untuk tujuan berikut:

   (a) prosiding undang-undang atau penyiasatan atau kewajipan kawal selia atau serupa untuk mengemukakan maklumat tersebut;

   (b) jenayah atau salah laku disyaki atau dikesan;

   (c) maklumat adalah berkaitan dengan syarikat dalam pembubaran atau penerima, di mana hutang terhutang kepada kami; atau

   (d) maklumat dianggap berpotensi kepentingan sejarah termasuk tetapi tidak terhad kepada tujuan yang diterangkan dalam Fasal 4.1 di atas.

  8. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah secara komersial untuk memusnahkan atau anonymise dokumen yang mengandungi data peribadi sebaik sahaja tujuan data itu dikumpul, atau tujuan kami untuk menyimpan data peribadi tidak lagi dipenuhi oleh pengekalannya.
  9. Melainkan kami dihalang daripada melaksanakan kewajipan kepada anda atau bertentangan dengan tujuan data peribadi diberikan seperti yang diperuntukkan dalam Polisi Privasi ini, anda boleh menarik balik kebenaran dengan memberitahu kami secara bertulis mengikut cara dan format yang mungkin ditetapkan oleh kami. Dalam keadaan sedemikian, kami akan memaklumkan kepada anda akibat penarikan balik kebenaran tersebut, termasuk penamatan sebarang pinjaman, kewangan, insurans/takaful kontrak perjanjian atau polisi, atau kami tidak akan dapat meneruskan perkhidmatan kepada anda. Anda perlu menanggung semua akibat undang-undang yang menimbul daripada penarikan balik kebenaran tersebut dan penamatan pinjaman, kewangan, polisi insurans/kontrak, perjanjian, polisi dan/atau sijil takaful yang berikutnya.
  10. Selepas penarikan balik kebenaran, kami dikehendaki berhenti mengumpul, menggunakan atau mendedahkan data peribadi anda dalam jangka masa yang munasabah.
  11. Walaupun terdapat penarikan balik kebenaran, kami dan mana-mana sistem perkongsian maklumat bagi tujuan pencegahan dan pengesanan penipuan, termasuk tetapi tidak terhad kepada Sistem Perisikan Penipuan (FIS), mungkin masih mengekalkan data peribadi anda yang diperlukan untuk operasi, audit, penyiasatan, undang-undang, kawal selia, cukai atau keperluan perakaunan, sebagai contohnya, menyimpan rekod pembelian/penyertaan produk anda yang semunasabahnya diperlukan untuk tujuan audit, memproses data peribadi yang berkaitan dengan tuntutan insurans/takaful, mematuhi pelbagai keperluan undang-undang atau peraturan untuk menyimpan buku akaun atau rekod pelanggan atau pengendalian potensi litigasi dan kemungkinan kes pengunderaitan dan penilaian tuntutan pada masa hadapan. Hak tersebut tidak akan diprejudiskan atau terjejas oleh penarikan balik persetujuan dari anda.
 10. Prinsip Keselamatan

  1. Finology akan melaksanakan usaha yang munasabah untuk menghalang akses tanpa kebenaran kepada, atau pengubahan, pendedahan atau pemusnahan data peribadi dan mencegah kehilangan, kemusnahan, akses atau risiko lain yang serupa.
  2. Kami akan melaksanakan langkah fizikal utama untuk melindungi data peribadi, seperti mengehadkan akses kepada premis, memastikan standard minimum dan kualiti pintu dan kunci, memasang penggera, dan televisyen litar tertutup (CCTV) di premis.
  3. Kami akan memastikan bahawa fail fizikal disimpan selamat sepanjang masa dan fail elektronik disandarkan dengan kerap.
 11. Cookies

  1. Finology mungkin menggunakan "cookies" untuk mengumpul maklumat tentang cara Platform kami digunakan, di mana fail data kecil dihantar kepada pelayar web anda untuk menyimpan dan mengesan maklumat tentang anda semasa anda memasuki Platform. Cookies digunakan untuk mengesan maklumat seperti jumlah pengguna dan kekerapan penggunaannya, profil pengguna dan laman web pilihan mereka. Walaupun Cookies ini dapat memberitahu waktu anda memasuki Platform dan halaman mana yang anda lawati, Cookies ini tidak dapat membaca data dari cakera keras anda.
  2. Kami boleh memproses dan/atau menggunakan maklumat yang dikumpulkan daripada Cookies dan teknologi lain, untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan kualiti keseluruhan Platform. Anda boleh menetapkan pelayar web anda untuk menyekat semua Cookies, termasuk Cookies yang berkaitan dengan perkhidmatan di Platform, atau untuk menunjukkan semasa Cookies sedang ditetapkan oleh kami. Walaubagaimanapun, adalah penting untuk mengingati bahawa banyak perkhidmatan di Platform mungkin tidak berfungsi dengan baik jika Cookies anda dilumpuhkan.
  3. Seperti kebanyakan pengendali laman web, kami juga menggunakan syarikat bebas untuk mengukur dan menganalisis penggunaan internet di seluruh Platform. Ini agregat, data bukan peribadi ini yang dikumpulkan oleh syarikat bebas yang diberikan kepada kami untuk membantu menganalisis penggunaan Platform.
  4. Kami juga mengumpulkan alamat Internet Protocol (IP). Alamat IP adalah diberikan kepada komputer dalam internet untuk mengenalinya secara unik dalam rangkaian global. Kami mengumpulkan dan menguruskan alamat IP sebagai sebahagian daripada perkhidmatan untuk menyediakan pengurusan sesi internet dan untuk tujuan keselamatan.
 12. Pautan untuk ke Laman Web yang lain

  1. Pautan dari Platform ke laman web lain tidak bermaksud kami menyokong laman web tersebut. Kami tidak mengawal laman web yang menjadi pautan kami dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan dan dasar privasi dan/atau pernyataan mereka. Oleh itu, anda harus mengaji dengan teliti dasar privasi dan/atau pernyataan serta terma dan syarat yang berlaku di mana-mana laman web yang anda akses daripada Platform. Ini termasuk mana-mana syarikat yang menyediakan pembayaran dalam talian melalui kad kredit atau e-perbankan.
 13. Pemindahan Data Peribadi Anda ke Luar Malaysia

  1. Kami mungkin perlu memindah data peribadi anda ke luar Malaysia jika ada pembekal perkhidmatan kami atau rakan strategik ("entiti luar negara") yang terlibat dalam membekalkan sebahagian daripada perkhidmatan kami berada di negara-negara di luar Malaysia atau jika anda menggunakan perkhidmatan dari sebuah negara selain daripada Malaysia. Anda bersetuju untuk memindahkan data peribadi anda ke luar Malaysia dalam keadaan seperti ini. Kami akan mengambil langkah yang sewajarnya untuk memastikan mana-mana entiti luar negara tersebut terikat secara kontrak untuk tidak menggunakan data peribadi anda dengan tujuan selain daripada memberikan perkhidmatan yang mereka kontrak dengan kami untuk menyediakan dan untuk melindungi data peribadi anda dengan secukupnya.
 14. Hak Finology Untuk Membuat Perubahan

  1. Kami berhak pada bila-bila masa dan atas budi bicara sendiri untuk menyemak, atau mengubah kandungan Platform dan/atau terma dan syarat penggunaan dan/atau Dasar Privasi seperti yang terkandung di sini. Penggunaan Platform yang terus-menerus setelah setiap revisi atau perubahan tersebut merupakan penerimaan dan persetujuan untuk terikat dengan revisi, perubahan dan/atau perubahan tersebut. Pada masa yang sama, kami akan memberitahu anda mengenai semakan, pengubahsuaian atau perubahan tersebut melalui e-mel atau pemberitahuan tolak yang berkaitan.
 15. Hubungi Kami

  1. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan atau komen mengenai Dasar Privasi kami atau cara kami mengendalikan maklumat peribadi anda, sila hubungi pegawai pemprosesan data kami melalui salah satu kaedah yang disediakan dalam Fasal 8.2. di atas.

 16. Tarikh Terakhir Diubah Suai: 13 Julai 2022