Kadar Faedah Terkini

BLR, OPR, KLIBOR dan BFR Terkini

Index BLR MLR BFR OPR KLIBOR BFR(2)
Rate 6.65% 5.7% 6.65% 3.0% 3.43% 6.9%

Kadar Asas Terkini

Bank Nama Kadar Asas BLR
Logo alliance bank Alliance Bank 3.82% 6.67%
Ambank 1 Ambank 3.80% 6.65%
Cimb bank CIMB Bank 3.90% 6.75%
Citi Citibank 3.65% 6.80%
Hongleongbank Hong Leong Bank 3.69% 6.70%
Hsbc logo HSBC 3.50% 6.60%
Maybank 1 Maybank 3.00% 6.65%
Ocbc bank OCBC 3.72% 6.65%
Public bank Public Bank 3.52% 6.72%
Rhb bank RHB Bank 3.65% 6.60%
Standard charted filter Standard Chartered Bank 3.52% 6.70%
Uob UOB 3.85% 6.81%
Bank islam Bank Islam 3.65% 6.60%
Bank muamalat Bank Muamalat 3.75% 6.75%
Bank rakyat Bank Rakyat 3.85% 6.83%
Bsn logo Bank Simpanan Nasional 3.95% 6.70%
Agrobank Agro Bank 3.60% 6.75%
Rhb logo Easy by RHB 3.65% 6.60%
Affin bank Affin Bank 3.74% 6.60%
Kuwait finance house Kuwait Finance House 3.10% 6.99%